(1). Yurui Xing, Lianshun Luo, Yansong Li, Dongxu Wang, Dayong Hu*, Tao Li*, and Hongti Zhang* “Exploration of Hierarchical Metal-Organic Framework as Ultralight, High-Strength Mechanical Metamaterials”, J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 10, 4393–4402.


(2). Wenbo Zhai, Biao Yuan, Yaqi Fan, Yue Zhang, Xiuli Zhang, Yanhang Ma, Wei Liu*, and Yi Yu* “Microstructure of Lithium Dendrites Revealed by Room-Temperature Electron Microscopy”, J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 9, 4124–4132.


(3). Cuiying Pei, Tianping Ying*, Qinghua Zhang, Xianxin Wu, Tongxu Yu, Yi Zhao, Lingling Gao, Changhua Li, Weizheng Cao, Qing Zhang, Andreas P. Schnyder, Lin Gu, Xiaolong Chen, Hideo Hosono*, and Yanpeng Qi* “Caging-Pnictogen-Induced Superconductivity in Skutterudites IrX3 (X = As, P)”, J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 14, 6208–6214.


(4). Cong Wu, Zewei Shao, Wenbo Zhai, Xinshui Zhang, Chang Zhang, Chengyu Zhu, Yi Yu*, and Wei Liu* “Niobium Tungsten Oxides for Electrochromic Devices with Long-Term Stability”, ACS Nano 2022, 16, 2, 2621–2628.


(5). Haoyuan Li, Yanlin Huang, Yue Zhang, Xiangyu Zhang, Lianqi Zhao, Wenda Bao, Xincan Cai, Kexin Zhang, Haojie Zhao, Beili Yi, Longxing Su, Anthony K. Cheetham, Shan Jiang*, and Jin Xie* “An Ultrathin Functional Layer Based on Porous Organic Cages for Selective Ion Sieving and Lithium-Sulfur Batteries”, Nano Lett. 2022, 22, 5, 2030–2037.


(6) Shaojie Chen, Lu Nie, Xiangchen Hu, Yining Zhang, Yue Zhang, Yi Yu, and Wei Liu* “Ultrafast Sintering for Ceramic-Based All-Solid-State Lithium-Metal Batteries” Adv. Mater. 2022, 34, 2200430.


(7) Yaqi Fan, Xianchen Gong, Xiaomeng Si, Changjiu Xia, Peng Wu*, and Yanhang Ma* “Post-Synthesis and Structural Evolution of Hollow Titanium Silicalite-1 with Solvent-free Method” Nano Research 2022, 1-8.


(8) Yue Zhang, Wenbo Zhai, Xiangchen Hu, Yilan Jiang, Shaojie Chen, Yining Zhang, Wei Liu*,  and Yi Yu* “Application of Auger Electron Spectroscopy in Lithium-ion Conducting Oxide Solid Electrolytes” Nano Research 2022, 1-10.


(9) Xiaomeng Si, Haojie Zhao, Beili Yi, Li Zhou, Yang Ling, Yuanyuan An, Yanli Wang, Hiang Kwee Lee, Chia-Kuang Tsung, Yanhang Ma* and Lien-Yang Chou* “An Archetype of the Electron-Unobstructed Core-Shell Composite with Inherent Selectivity: Conductive Metal-Organic Frameworks Encapsulated with Metal Nanoparticles” Nanoscale, 2022, 14, 9655-9660


(10) Meiling Huo, Tu Sun, Yanzhi Wang, Pengfei Sun, Jingshuang Dang, Bin Wang, N. V. R. Aditya Dharanipragada, A. Ken Inge, Wei Zhang, Rui Cao, Yanhang Ma* and Haoquan Zheng* “ A Heteroepitaxially Grown Two-Dimensional Metal-Organic Framework and Its Derivative for the Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction  ” J. Mater. Chem. A, 2022, 10, 10408-10416


(11) Leilei Song, Lihan Chen, Sanfeng He, Kexin Zhang, Ju Huang, Yuanke Chen, Xuedi Qin, Songwei Zhang, Yanhang Ma, Yongjin Lee and Tao Li* “Repetitive in situ Recycling of Degraded Metal-Organic Frameworks within Nanocapsules” J. Mater. Chem. A, 2022, 10,  6607-6615


(12) Shiqing Li, Xiaomeng Si, Rusi Peng, Huang Pan, Hao Xu*, Jingang Jiang*, Yanhang Ma and Peng Wu* “Burr Puzzle-Like Hierarchical Beta Zeolite Composed of Crisscrossed Nanorods” Microporous and Mesoporous Mater. 2022, 335, 111843.